مطالعات تطبیقی فارسی و عربی (JCSFA) - اخبار و اعلانات