مطالعات تطبیقی فارسی و عربی (JCSFA) - اصول اخلاقی انتشار مقاله