مطالعات تطبیقی فارسی و عربی (JCSFA) - فرایند پذیرش مقالات