مطالعات تطبیقی فارسی و عربی (JCSFA) - اهداف و چشم انداز