مطالعات تطبیقی فارسی و عربی (JCSFA) - مقالات آماده انتشار